$, 20.05.2024, 20:22
Вітаю Вас Гість | RSS

       Комунальний заклад «Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат»
Запорізької обласної ради  

Меню сайту
Календар
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу
ОФІЦІЙНІ САЙТИ

Модель випускника школи

Модель випускника початкової школи

Готовність до безупинної освіти

1.    Допитливість, пошук додаткової інформації з питань, що цікавлять.

2.    Відповідне відношення до навчання, прагнення одержувати гарну оцінку за роботу на уроці.

3.    Володіння комунікативними навичками згідно навчальної програми.

4.    Сумлінність у виконанні домашніх завдань.

5.    Любов до читання.

6.    Сформована мотивація навчальної діяльності.

7.    Самостійність у вирішенні пізнавальних завдань.

8.    Сформоване сприймання і відтворення усної мови.

9.    Розуміння змісту понять та зверненої мови.

10.  Сформовані знання граматичних закономірностей мови та оволодіння достатнім словниковим запасом усної мови.

11.  Сформоване зв’язне мовлення на основі діалогів (вчитель-учень, учень-учень).

12.  Сформоване бажання спілкуватись в позаурочний час.

13.  Уміння формувати власні вислови для передачі інформації.

14.  Сформований самоконтроль за звуковимовою.

15.  Уміння висловлювати свої думки правильною грамотною жестовою мовою.

16.  Накопичений слухомовний матеріал в різних варіантах відповідей.

Професійно-трудова компетентність

1.    Позитивне відношення до праці.

2.    Готовність допомагати іншим у навчальній і позаурочній діяльності класу.

3.    Дбайливе відношення до результатів людської праці.

4.    Звичка до самообслуговування, робити все акуратно і красиво.

5.    Дотримання правил безпеки при виконанні трудових завдань.

6.    Інформований про різноманітність професій.

Суспільно-правова компетентність

1.    Знання символіки держави.

2.    Знання прав і обов’язків учнів.

3.    Дотримання правил внутрішкільного життя.

4.    Активна участь у справах класу і школи.

5.    Сумлінність у виконанні доручень у класі.

Сімейно-побутова компетентність

1.    Наявність уявлень про найближчих родичів, сімейні свята і традиції.

2.    Участь в обговоренні планів і проблем родини.

3.    Звичка ділитися подіями особистого і шкільного життя.

4.    Володіння навичками самообслуговування.

5.    Виконання постійних доручень у родині.

6.    Поважне, дбайливе ставлення до людей похилого віку.

7.    Мати навички самоконтролю за своїм зовнішнім виглядом.

Культурно-дозвіллєва компетентність

1.    Мати початкові уявлення про історію України.

2.    Уміння проявляти творчість у самостійних діях.

3.    Здатність помічати прекрасне в навколишньому житті.

4.    Почуття краси і міри у виконанні тієї чи іншої роботи.

5.    Наявність улюблених занять і захоплень.

6.    Відвідування культурних центрів (бібліотека, театр, кіно, музеї, виставки та ін.)

7.    Постійні заняття в клубах за інтересами, гуртках, секціях.

Особистісно-етична зрілість

1.    Уважне і дбайливе відношення до інших людей (однокласників, вчителів, знайомих).

2.    Дбайливе відношення до землі, рослин і тварин.

3.    Прагнення зберігати природу в повсякденній життєдіяльності і праці.

4.    Культурні звички в повсякденнім житті.

5.    Уміння організувати свій час, керувати собою і своєю поведінкою.

Психолого-фізіологічна компетентність

1.    Високий рівень пізнавальної активності, самостійності. Бажання отримувати знання за межами програми.

2.    Прийняття заданих учителем цілей.

3.    Самостійна організація діяльності в рамках навчальних або інших цілей.

4.    Стійкість пошукових інтересів. Здатність самостійно знаходити потрібну інформацію, підтримувати увагу на навчальній задачі.

5.    Володіння прийомами встановлення причинно-наслідкових зв’язків між науковими і житейськими поняттями.

6.    Здатність виконувати основні логічні операції, виокремлювати суттєві ознаки, проводити узагальнення, класифікацію, ділити задачу на підзадачі, застосовувати навчальні навички на практиці.

7.    Розбірливо писати, акуратно оформлювати письмові роботи.

8.    Здатність працювати в єдиному темпі з усім класом.

9.    Володіння прийомами і навичками ефективного між особистісного спілкування з однолітками: встановлення дружніх стосунків, готовність до колективних форм роботи.

10.  Емоційно-позитивне сприйняття діяльності, вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом без залучення дорослих. Здатність до емоційного співвіднесення себе з групою.

11.  Спроможність до встановлення адекват­них рольових стосунків з педагогами на уроках і поза ними, до ділової взаємодії : педагогами,  адекватного захисту своєї особистості у взаємодії з дорослими. Виявлення поваги до вчителя.

12.  Виконання шкільних загальноприйнятих норм поведінки та спілкування.

13.  Здатність до довільної регуляції поведінки та природної рухової активності в нав­чальних і позанавчальних ситуаціях; де стримування мимовільних емоцій і ба­жань; до відповідальної поведінки (в ме­жах вікових можливостей). Моральна регуляція поведінки. Здатність адекватно реагувати на вимоги вчителів та однокласників.

14.  Емоційно-позитивне сприйняття системи своїх стосунків з одно­літками. Врахування думки товаришів під часприйняття рішень.

15.  Емоційно-позитивне сприйняття школи і навчання.

16.  Стійка позитивна самооцінка.

17.   Дотримання правил особистої гігієни, негативне відношення до шкідливих звичок.

18.  Уміння організувати і дотримувати денний режим.

19.  Акуратність і охайність.

20.  Регулярність занять фізкультурою і спортом. Активна участь у спортивних змаганнях класу і школи.

Модель випускника основної школи

Готовність до безупинної освіти

1.    Наявність уявлень про систему безупинної освіти, освітні послуги навчальних закладів області, України, зарубіжжя.

2.    Готовність вибирати сферу освітньої діяльності у відповідності зі своїми здібностями і можливостями.

3.    Уміння використовувати теоретичні знання на практиці, у конкретних життєвих ситуаціях.

4.    Уміння самостійно ставити перед собою освітні задачі, планувати їх рішення, оцінювати результати.

5.    Готовність до самоосвіти, використання довідкової літератури, інших інформаційних джерел.

 

Професійно-трудова компетентність

1.    Чіткість уявлень про світ сучасних професій, про свої можливості в оволодінні різними видами професійної діяльності.

2.    Правова грамотність з питань праці, професійної діяльності.

3.    Інформованість про загальну ситуацію на ринку праці, тенденції трудової зайнятості, труднощі професійної адаптації спочатку трудової діяльності.

4.    Володіння навичками практичної професійної діяльності.

5.    Володіння комп’ютером, уміння самостійно користатися інформаційними джерелами з питань професійного самовизначення.

 

Суспільно-правова компетентність

1.    Знання основних положень Конституції України, чіткість уявлень про політичну структуру держави.

2.    Знання законів, що регламентують участь громадян у суспільно-політичній діяльності, проведення й участі у виборах.

3.    Уявлення про основні міжнародні громадські організації, напрямки їхньої діяльності.

4.    Досвід суспільної, організаторської діяльності через участь у роботі виборних органів учнівського самоврядування.

 

Сімейно-побутова компетентність

1.    Чіткість уявлень про сутність родини, функції батьків (соціальні функції сім’ї, фізіолого-гігієнічні основи сімейного життя, труднощі становлення сім’ї)

2.    Знання етичних і правових аспектів сімейного життя.

3.    Контролювати свою поведінку і вчинки у взаєминах з оточуючими.

4.    Володіння навичками самообслуговування, господарсько-побутової, економічної діяльності в сім’ї.

5.    Активна участь у заходах класу і школи з проблем шлюбу і родини.

 

Культурно-дозвіллєва компетентність

1.    Наявність уявлень про вільний час як спосіб розвитку особистості, про творчі і споживчі форми, раціональні способи реалізації дозвілля.

2.    Інформованість про культурно-дозвіллєві  можливості навколишнього середовища.

3.    Володіння навичками ведення діалогу, установлювати контакти з іншими людьми з дотриманням етичних норм спілкування.

4.    Раціональне використання дозвілля, наявність занять, що сприяють особистісному розвитку.

5.    Наявність досвіду досягнень у різних видах художньо-естетичної, творчої діяльності.

 

Особистісно-етична зрілість

1.    Гуманістична спрямованість системи особистісних цінностей і поведінки.

2.    Усвідомленість ролі людини в перетворенні навколишнього середовища і діяльності по охороні природи.

3.    Уміння оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку й інших людей з морально-гуманістичних позицій, почуття краси і міри.

4.    Володіння способами самоствердження своєї людської гідності, захисту себе культурними способами.

5.    Наявність необхідної самодісципліни (організованість, терпіння і терпимість), самоконтролю і самокритичності.

 

Психолого-фізіологічна компетентність

1.    Наявність уявлень про свої психофізіологічні особливості.

2.    Володіння способами захисту власного здоров’я (від вірусних і інфекційних захворювань, негативне відношення до шкідливих звичок).

3.    Збереження і зміцнення здоров’я через заняття фізкультурою і спортом, правильне харчування, дотримання правил гігієни.

4.    Психологічна готовність керувати своїм емоційним станом і поведінкою в стресових, конфліктних ситуаціях.

5.    Наявність досвіду особистих досягнень у спортивній діяльності, по корекції свого фізичного стану, зовнішнього вигляду.

 

Модель випускника старшої школи

Готовність до безупинної освіти

1.    Начитаність, глибокі пізнання в окремих галузях науки і практики.

2.    Культура мови, обгрунтованість і доказовість суджень.

3.    Уміння використовувати теоретичні знання на практиці, у конкретних життєвих ситуаціях.

4.    Самостійність і регулярність навчальної діяльності.

5.    Використання додаткових джерел у вирішенні пізнавальних задач.

 

Професійно-трудова компетентність

1.    Наявність уявлень про свої інтереси і можливості щодо майбутньої професійно-трудової діяльності.

2.    Знання основних положень законодавства про працю, прав і обов’язків неповнолітніх у трудовій сфері.

3.    Володіння навичками самообслуговування.

4.    Дбайливе відношення до продуктів людської діяльності. Дотримання правил безпеки в роботі й естетики праці.

5.    Володіння практичними навичками професійно-трудової діяльності.

 

Суспільно-правова компетентність

1.    Знання основних положень Конституції України, чіткість уявлень про політичну структуру держави.

2.    Чіткість уявлень про права й обов’язки учнів у школі, їхня реалізація.

3.    Дотримання норм і правил людського гуртожитку в школі і поза нею.

4.    Активна участь у житті класу і школи.

5.    Наявність досвіду організаторської діяльності, роботи у виборних органах учнівського самоврядування.

 

Сімейно-побутова компетентність

1.    Прояв турботи, милосердя і терпимості у відношеннях до рідних і близьких.

2.    Дотримання етичних, правових, фізіологічних, гігієнічних аспектів статевих взаємин.

3.    Наявність чітких уявлень про різні аспекти подружнього життя.

4.    Виконання постійних господарсько-побутових функцій у сім’ї

 

Культурно-дозвіллєва компетентність

1.    Наявність уявлень про можливості школи, району в проведенні дозвілля відповідно до особистих потреб.

2.    Наявність улюблених занять у вільний час.

3.    Відвідування культурних центрів.

4.    Володіння навичками ведення діалогу, дискусій, обґрунтування своїх думок і життєвих позицій.

5.    Наявність досвіду досягнень у різних видах художньо-естетичної творчої діяльності

 

Особистісно-етична зрілість

1.    Перевага гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей.

2.    Здатність оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку й інших людей з позицій моральності, почуття краси і міри.

3.    Дбайливе відношення до живої природи, прагнення зберігати природу в повсякденній життєдіяльності і праці.

4.    Організованість і відповідальність, терпимість до недоліків інших людей.

5.    Самоповага, самодисципліна, самокритичність.

 

Психолого-фізіологічна компетентність

1.    Наявність уявлень про особливості свого темпераменту і характеру, пізнавальних процесів, стану здоров’я.

2.    Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних і інфекційних захворювань, негативне відношення до шкідливих звичок.

3.    Уміння організовувати і дотримуватись режиму денного.

4.    Регулярність занять фізкультурою і спортом.

5.    Наявність досвіду особистих досягнень у спортивній діяльності, по корекції свого фізичного стану, зовнішнього вигляду.